Bài 34. Ankan : Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí


Phát biểu nào sau đây là đúng?A. Các nguyên tử trong phân tử ankan đều nằm trong cùng mặt phẳng.B. Phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đơn do các nguyên tử cacbon đều ở trạng thái lai hóa...
Nhận xét nào sau đây là sai?A. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của ankan tăng dần theo chiều tăng của phân tử khối.B. Các ankan không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các...
Phát biểu nào sau đây đúng?A.Các ankan là những chất tan tốt trong nước.B. Các ankan đều có khối lượng riêng lớn hơn 1 g/mlC. Ankan có đồng phân mạch cacbon.D. Có 4 ankan có đồng phân cấu tạo của...
Cho hỗn hợp các ankan sau: pentan (sôi ở \({36^0}C\)), hepan (sôi ở \({98^o}C\)),octan (sôi ở \({126^o}C\)),nonan (sôi ở \({151^o}C\)). Có thể tách riêng các chất khỏi hỗn hợp bằng cách nào sau đây?A. Chưng cất.         B....
Ankan X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 82,76%a) Công thức phân tử của X là\(A.{C_3}{H_8}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;B.{C_4}{H_{10}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\)\(C.\,{C_5}{H_{12}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;D.{C_4}{H_8}\)b) ứng với công thức phân tử của X cóA. một chất.       B. hai chất.       C. ba chất.      D.bốn chấtGiải:a) Chọn đáp án Bb)...