Bài 34: Ankan: Cấu trúc phân tử và tính chất vật lý


Dựa vào hình 5.1, hãy vẽ mô hình rỗng và mô hình đặc của \(C{H_4}\) và \({C_2}{H_6}\)Giải\(C{H_4}\)\({C_2}{H_6}\)
Bạn em đang phân vân không hiểu 2 công thức dưới đây biểu diễn 2 chất khác nhau hay cùng một chất: a) Em hãy nêu ý kiến của mình và giải thích cho bạnb) Hãy trình bày cách thức giải...
Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu diễn cùng một chất, vì sao? Hãy gọi tên chúng và chỉ rõ bậc của từng nguyên tử C.  Giảia), b) cùng một chất 2,4-đimetyl pentan: có 4C bậc I, 1C bậc...
Biết rằng thành phần chủ yếu của xăng dầu là hiđrocacbona) Vì sao xăng dầu phải được chứa trong các bình chuyên dụng và phải bảo quản ở những kho riêng?                                               b) Vì sao các tàu chở dầu khi...
Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào dấu [  ] ở mỗi câu sau:a) Hepan không tan trong axit sunfuric loãng [  ]   b) Hepan tan tốt trong \({H_2}S{O_4}\) nguyên chất [  ]     c) Hexan tan...