Bài 34. Bài luyện tập 6 – Hóa học 8


1. Hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ (nhẹ nhất trong các chất khí), tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt. Do hiđro là chất khí ít tan trong nước và nhẹ hơn không...
Đề bàiViết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất: O2, Fe2O3, Fe3O4, PbO. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích và cho biết mỗi phản ứng riêng thuộc loại gì?Phương pháp giải -...
Đề bàiCó 3 lọ đựng riêng biệt các chất khí sau: oxi, không khí và hiđro. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ta chất khí trong mỗi lọ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào tính chất hóa học...
Đề bàiCho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí nghiệm như hình 5.8. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các chất sau:A. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều...
Đề bàia. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:- Cacbon đioxit + nước → Axit cacbonic (H2CO3)- Lưu huỳnh đioxit +nước → Axit sunfurơ (H2SO3)- Kẽm + axit clohiđric → Kẽm clorua + H2- Điphotpho + nước...
Đề bàia.Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit, và sắt (III) oxit ở nhiệt đô thích hợp?b.Trong các phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất...
Đề bàiCho các kim loại kẽm nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng.a. Viết các phương trình phản ứng.b. Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit dư thì...