Bài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và …


Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của etilen- Tiến hành thí nghiệm: SGK- Hiện tượng và giải thích: Dung dịch có sủi bọt khí bay lên.\(C_2H_5OH → (t^o, H_2SO_4)→ CH_2 = CH_2 + H_2O\)   + Đốt khí thấy khí này cháy và...