Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử


Đề bàiTrình bày nội dung và ý nghĩa của học thuyết tế bào.Lời giải chi tiếtHọc thuyết tế hào cho rằng: tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ...
Đề bàiNguồn gốc thống nhất của sinh giới được thể hiện ở những bằng chứng sinh học phân tử nào?Lời giải chi tiếtBằng chứng sinh học phân tử cho thấy sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của...
Đề bàiMức độ giống và sai khác nhau trong cấu trúc của ADN và prôtêin giữa các loài được giải thích như thế nào?Lời giải chi tiếtMức độ giống và sai khác nhau trong cấu trúc của ADN và prôtêin...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Học thuyết tế bào cho rằngA. tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.B. tất cả các cơ thể...