Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta


Đề bàiDựa vào kiến thức đã học, em hãy điềm vào chỗ chấm (…) tên các sông trong lược đồ “Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam”trang 38 để thấy rõ 9 hệ thống sông lớn ở nước ta:-...
Đề bàiHãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây để nêu rõ đặc điểm thủy văn của sông ngòi Việt Nam.Hệ thống sông ngòiMùa lũĐặc điểm (mạng lưới sông, chế độ nước)Ở Bắc Bộ- Từ tháng... đến...