Bài 34. CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM


7.55. Cho biết Cr có z = 24. Cấu hình electron của ion Cr3+ là.A. [Arl3d6.                                    B. [Ar]3d5.C. [Ar]3d4.                                    D. [Ar]3d3.7.56. Muốn điều chế được 6,72 lít khí Cl2 (đktc) thì khối lượng K2Cr2O7 tối thiểu cần lấy để cho...
7.59.   Nhận định nào dưới đây không đúng?A. Crom là kim loại chuyển tiếp, thuộc chu kì 4, nhóm VIB, ô số 24 trong bảng tuần hoàn.B. Crom là nguyên tố d, có cấu hình electron: [Ar]3d54sl, có 1 electron...
7.64.   Hiện tượng nào dưới đây đã miêu tả không đúng?A. Thổi khí NH3 qua CrO3 đốt nóng thấy chất rắn chuyển từ màu đỏ sang màu lục thẫm.B. Nung Cr(OH)2 trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu...
Cho sơ đồ các chuỗi phản ứng sau:1) Cr2O3 → A1 → A2 → A3 → A4 → A5 → A6 → A7 → Cr2O3Biết rằng:- A1 ….. A7 là các đơn chất hoặc hợp chất của crom.- X1... X3...
Muối kép KCr(SO4)2.12H2O tan trong nước. Hãy viết phương trình điện li của muối này và cho biết màu của dung dịch do ion nào gây ra.Hướng dẫn trả lời:KCr(SO4)2 → K+ + Cr3+ + 2SO4 2-Ion Cr3+ trong dung...
Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong quá trình chuyển hoá sau:\(Cr\buildrel {(1)} \over \longrightarrow CrC{l_3}\buildrel {(2)} \over \longrightarrow Cr{(OH)_3}\buildrel {(3)} \over \longrightarrow NaCr{O_2}\buildrel {(4)} \over \longrightarrow N{a_2}Cr{O_4}\buildrel {(5)} \over \longrightarrow N{a_2}C{r_2}{O_7}\)Hướng dẫn trả lời:(1) 2Cr +...
Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa 9,02 g hỗn hợp muối Al(NO3)3 và Cr(NO3)3 cho đến khi lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Tách kết tủa ra khỏi dung dịch, rửa và nung đến...