Bài 34. Crom và hợp chất của Crom


1. Crom- Crom có số hiệu nguyên tử là 24, thuộc nhóm VIB, chu kì 4.- Có các số oxi hóa là +2, +3, +6.- Tính chất vật lí: màu trắng ánh bạc, D = 7,2 g/cm3, tnc =1890oC, là...
Đề bàiViết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển hóa sau:Cr  \(\overset{(1)}{\rightarrow}\) Cr2O3 \(\overset{(2)}{\rightarrow}\) Cr2(SO4)3 \(\overset{(3)}{\rightarrow}\) Cr(OH)3 \(\overset{(4)}{\rightarrow}\) Cr2O3.Lời giải chi tiết(1) 4Cr + 3O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2Cr2O3(2) Cr2O3 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + H2O(3) Cr2(SO4)3 + 6NaOH → 2Cr(OH)3 + 3Na2SO4(4) 2Cr(OH)3  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Cr2O3 + 3H2OBaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bàiCấu hình electron của Cr3+ là:A. [Ar]3d5.                                         B. [Ar]3d4.C. [Ar]3d3.                       ...
Đề bàiSố oxi hóa đặc trưng của Crom là:A. +2, +4, +6.                              B. +2, +3, +6.C. +1, +2, +4, +6.             ...
Đề bàiHãy viết công thức của một số muối crom trong đó nguyên tố Crom:a) đóng vai trò cation.b) có trong thành phần của anion.Lời giải chi tiếta) Crom đóng vai trò cation: CrCl2, Cr2(SO4)3.b) Crom có trong thành phần...
Đề bàiKhi nung nóng 2 mol natri đicromat người ta thu được 48 gam oxi và 1 mol crom(III) oxit. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và xét xem natri đicromat đã bị nhiệt phân hoàn toàn...