Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy


Nêu đặc điểm và cách bố trí động cơ trên xe máy.Trả lời:*Đặc điểm:- Là động cơ xăng 2 và 4 kì cao tốc.- Có công suất nhỏ.- Li hợp, hộp số bố trí trong một vỏ chung.- Thường làm...
Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.Trả lời:Đặc điểm:- Động cơ, li hợp, hộp số thường bố trí trong một vỏ chung.- Li hợp trên xe máy thường là li hợp ma sát được điổu...