Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và Hóa học hữu cơ


34.1.  Có các chất sau: CaC03, Na2C03, C2H6, Ç2H6O, CO, C2H4, C2H502N. Các hợp chất trên đều làA. hợp chất vô cơ.B. hợp chất hữu cơ.C. hợp chất chứa cacbon.D. hợp chất chứa oxiTrả lời          ...
34.2.  Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:A. Các hợp chất có trong tự nhiên là hợp chất hữu cơ.B. Tất cả các hợp chất có trong cơ thể sống là hợp chất hữu cơ.C. Chỉ có những...
34.3.  Gỗ, tre, giấy, dầu hoả, cồn, nến, đường ăn, gạo, ngô, sắn chứa chủ yếu là các chất hữu cơ.a)  Các sản phẩm trên có cháy không?b)  Sản phẩm thu được khi đốt cháy chúng có điểm gì chung?Trả...
34.4.  Có thể phân biệt muối ăn và đường bằng cách đốt chúng trong không khí không? Giải thích.Trả lời                  Có thể phân biệt đường với muối ăn bằng cách đốt trong...
34.5.  A và B là hai hợp chất đều có tỉ khối đối với H2 là 14. Đốt cháy A thu được sản phẩm chỉ có C02. Đốt cháy 1,4 gam B thu được sản phẩm gồm 4,4 gam C02...
Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O. Trong đó thành phần % khối lượng của cacbon là 60% và hiđro là 13,33%. Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol phân tử...
Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối đối với H2 là 13. Khi đốt cháy 5,2 gam A thu được m gam CO2 và a gam H20. Cho toàn bộ lượng CO2 thu được ở trên hấp thụ hết...