Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ


Đề bàiDãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?\(\begin{array}{l}A.{C_2}{H_5}Cl,C{H_3}OH,C{H_3}COONa,{C_2}{H_2}.\\B.C{H_4},CO,HCHO,C{H_3}N{H_2}.\\C.{C_2}{H_4},N{a_2}C{O_3},C{H_3}COC{H_3},C{H_3}COOH.\\D.{C_2}{H_5}Cl,C{H_3}OH,{C_2}{H_5}ONa,C{O_2}.\end{array}\)Lời giải chi tiếtCO, Na2CO3, CO2 là các hợp chất vô cơ \(\Rightarrow\) Loại B, C, DDãy gồm các chất hữu cơ là: \({C_2}{H_5}Cl,C{H_3}OH,C{H_3}COONa,{C_2}{H_2}\)Đáp án A
Đề bàiChọn câu đúng trong các câu sau:A. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.B. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên...
Đề bàiPhân loại các hợp chất hữu cơ sau:\(C{H_4},{C_2}{H_2},{C_2}{H_4}B{r_2},C{H_3}CHO,\)\(\,{C_6}{H_6},C{H_3}Cl,{C_2}{H_5}OH.\)Lời giải chi tiếtHidrocacbon gồm: \({C_2}{H_4}B{r_2},C{H_3}CHO,C{H_3}Cl,\)\(\,{C_2}{H_5}OH.\)
Đề bàiHãy tính thành phần phần trăm các nguyên tố có trong hợp chất rượu etylic \({C_2}{H_5}OH\).Lời giải chi tiếtPhần trăm khối lượng các nguyên tố trong \({C_2}{H_5}OH.({C_2}{H_6}O)\)  là:\(\begin{array}{l}\% {m_C} = \dfrac{{12.2}}{{12,2 + 6 + 16}}.100 = \dfrac{{12.2}}{{46}}.100 = 52,17\%...