Bài 34. Một số hợp chất quan trọng của nhôm


Hợp chất nào của nhôm tác dụng với dung dịch \(NaOH\) (theo tỉ lệ mol 1:1) cho sản phẩm \(Na\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]\)\(\eqalign{ & A.A{l_2}{(S{O_4})_3} \cr & B.AlC{l_3} \cr & C.Al{(N{O_3})_3} \cr & D.Al{(OH)_3} \cr} \)Giải:Chọn D. \(NaOH + Al{(OH)_3} \to Na\left[...
Dãy nào dưới đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit vừa tác dụng được với dung dịch kiềm?A. \(AlC{l_3}\) và \(A{l_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3}\)B. \(Al{(N{O_3})_3}\) và \(Al{\left( {OH} \right)_3}\)C. \(A{l_3}{(S{O_4})_3}\) và \(A{l_2}{O_3}\)D. \(Al{\left( {OH} \right)_3}\) và \(A{l_2}{O_3}\).Giải: Chọn D.\(Al{\left( {OH}...
Có 3 chất rắn là: \(Mg,{\rm{ }}A{l_2}{O_3},{\rm{ }}Al\). Hãy nhận biết mỗi chất đã cho bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.Giải:Cho 3 mẫu thử vào 3 ống nghiệm đựng dung dịch \(NaOH\).+ Mẫu không tan là...
Viết phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau, ghi rõ điều kiện của phản ứng và cho biết phản ứng nào thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử:Giải:\(\eqalign{ & (1)\;4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^0}} \over...
Có các dung dịch \(AlC{l_3},{\rm{ }}HCl,{\rm{ }}NaOH,{\rm{ }}{H_2}O\) và các dụng cụ cần thiết. Hãy điều chế và chứng minh tính lưỡng tính của \(A{l_2}{O_3}\) và \(Al{\left( {OH} \right)_3}\). Viết phương trình hóa học.Giải:- Điều chế \(A{l_2}{O_3};{\rm{ }}Al{\left( {OH} \right)_3}\):\(\eqalign{ & AlC{l_3}...
Cho \(31,2\) gam hỗn hợp bột \(Al\) và \(A{l_2}{O_3}\) tác dụng với dung dịch \(NaOH\) dư. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được \(13,44\) lít \({H_2}\) (đktc). Hãy cho biết:a) Các phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy...
Cho \(150{\rm{ }}c{m^3}\) dung dịch \(NaOH\,\,7M\) tác dụng với \(100{\rm{ }}c{m^3}\) dung dịch \(A{l_2}{(S{O_4})_3}\; 1M\). Hãy xác định nồng độ mol của các chất có trong dung dịch sau phản ứng.Giải:Ta có:\(\eqalign{ & {n_{NaOH}} = 0,15.7 = 1,05(mol); \cr & {n_{A{l_2}{O_3}}} = 0,1.1 =...