Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật


 KIẾN THỨC CƠ BẢN-        Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.-        Mô phân sinh là nhóm các...
Đề bàiQuan sát hình 34.2 và chỉ rõ vị trí và kết quả của quá trình sinh trưởng sơ cấp của thân, rồi cho biết sinh trưởng sơ cấp của cây là gì?Lời giải chi tiếtVị trí của quá trình sinh...
Đề bàiQuan sát hình 34.3 và trả lời các câu hỏi. - Sinh trưởng thứ cấp là gì?- Cây Một lá mầm hay cây Hai lá mầm có sinh trưởng thứ cấp và kết quả của kiểu sinh trưởng đó là...
Đề bàiSinh trưởng ở thực vật là gì?Lời giải chi tiếtSinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.
Đề bàiSinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?Lời giải chi tiếtSinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
Đề bàiSinh trưởng thứ cấp là gì?Lời giải chi tiếtSinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày ( đường kính) của cây  do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên ( tầng sinh bần, tầng sinh mạch)  tạo...
Đề bàiNhững nét hoa văn trên gỗ cây xuất xứ từ đâu?Lời giải chi tiếtNhững nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ vòng gỗ hằng năm.Khi cắt ngang thân ta sẽ thấy các vòng năm là những...
Đề bàiGiải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối.Lời giải chi tiếtThực vật ở trong tối có lượng chất kích thích sinh trưởng (auxin) nhiều hơn chất ức chế sinh trưởng (axit abxixic) nên cây trong...