Bài 34. Sự từ hoán các chất, sắt từ


Người ta luôn khuyên không nên để băng ghi âm ở gần nguồn từ trường mạnh. Hãy giải thích tại sao.GiảiBăng ghi âm gọi là băng từ có phủ một lớp bột sắt từ, khi đặt băng ghi âm ở...
Chọn phát biểu sai.A. Khi ngắt dòng diện trong cuộn dây của nam châm điện thì từ tính của lõi sắt mất rất nhanh.B. Sắt có từ tính mạnh là vì trong sắt có những miền từ hoá tự nhiên.C....