Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng đi…


Đề bàiDựa vào bảng 34.1, vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước.Bảng 34.1. Tỉ trọng một số sản...
Đề bàiCăn cứ vào biểu đồ đã vẽ và các bài 31,32,33, hãy cho biết:a) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng?b) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng...