Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã có tác động đến xã hội Việt Nam làtừ...
Hãy hoàn thiện bảng sau về một số sự kiện tiêu biểu của cách mạng nước ta từ năm 1919 đến năm 2000.Thời gian  Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập1930-1931 1936-1939  Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng...
Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam từ năm 1919-2000Hướng dẫn làm bài:Nguyên nhân thắng lợi:- Nhân dân ta có truyền thống đoàn kết, giàu lòng yêu nước, cần...
Hãy cho biết hoàn cảnh, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của phong trào Đồng Khởi ( 1959-1960)Hướng dẫn làm bài:Điều kiện lịch sử: (Nguyên nhân của phong trào Đồng khởi)- Những năm 1957 – 1959, Mĩ – Diệm tăng...
Em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ.?Hướng dẫn làm bài:Về điểm giống nhau. + Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực...
Trình bày âm mưu, thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược”Việt Nam hoá chiến tranh”.Nêu thắng lợi của nhân dân ta trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”Hướng dẫn làm bài:"Việt Nam hoá" chiến tranh của Níchxơn là để...