Bài 34 trang 35 SGK giải tích 12 nâng cao


  Bài 34. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số sau:a) \(y = {{x - 2} \over {3x + 2}}\)                                  b) \(y = {{ - 2x - 2} \over {x + 3}}\)c)...

  Bài 34. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số sau:

  a) \(y = {{x – 2} \over {3x + 2}}\)                                  b) \(y = {{ – 2x – 2} \over {x + 3}}\)
  c) \(y = x + 2 – {1 \over {x – 3}}\)                     d) \(y = {{{x^2} – 3x + 4} \over {2x + 1}}\)
  e) \(y = {{x + 2} \over {{x^2} – 1}}\)                                   f) \(y = {x \over {{x^3} + 1}}\)

  Gỉải

  a) TXĐ: \(D = \mathbb R\backslash \left\{ { – {2 \over 3}} \right\}\)
  Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } {{x + 2} \over {3x + 2}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } {{1 – {2 \over x}} \over {3 + {2 \over x}}} = {1 \over 3}\) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } y = {1 \over 3}\) nên đường thẳng \(y = {1 \over 3}\) là đường tiệm cận ngang của đồ thị.
  Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { – {2 \over 3}} \right)}^ + }} y =  – \infty \) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { – {2 \over 3}} \right)}^ – }} y =  + \infty \); nên đường thẳng \(x =  – {2 \over 3}\) là tiệm cận đứng của đồ thị.
  b) TXĐ: \(D =\mathbb R\backslash \left\{ { – 3} \right\}\)
  Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } {{ – 2 – {2 \over x}} \over {1 + {3 \over x}}} =  – 2\) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } y =  – 2\) nên đường thẳng \(y =  – 2\) là tiệm cận ngang của đồ thị.
  Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { – 3} \right)}^ + }} y =  + \infty \) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { – 3} \right)}^ – }} y =  – \infty \) nên đường thẳng \(x =  – 3\) là tiệm cận đứng của đồ thị.
  c) TXĐ: \(D =\mathbb R\backslash \left\{ 3 \right\}\)
  Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {3^ + }} y =  – \infty \) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {3^ – }} y =  + \infty \) nên đường thẳng \(x = 3\) là tiệm cận đứng của đồ thị.
  Ta có: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \left[ {y – \left( {x + 2} \right)} \right] = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } {{ – 1} \over {x – 3}} = 0\) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } \left[ {y – \left( {x + 2} \right)} \right] = \mathop {\lim }\limits_{x \to  – \infty } {{ – 1} \over {x – 3}} = 0\) nên đường thẳng \(y = x + 2\) là tiệm cận xiên của đồ thị.
  d) TXĐ: \(D =\mathbb R\backslash \left\{ { – {1 \over 2}} \right\}\)
  Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { – {1 \over 2}} \right)}^ + }} y =  + \infty \) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { – {1 \over 2}} \right)}^ – }} y =  – \infty \) nên đường thẳng \(x =  – {1 \over 2}\) là tiệm cận đứng của đồ thị.
  Tiệm cận xiên có dạng \(y = ax + b\)

  \(\eqalign{
  & a = \mathop {\lim }\limits_{x \to \pm \infty } {y \over x} = \mathop {\lim }\limits_{x \to \pm \infty } {{{x^2} – 3x + 4} \over {x\left( {2x + 1} \right)}} = {1 \over 2} \cr
  & b = \mathop {\lim }\limits_{x \to \pm \infty } \left( {y – {x \over 2}} \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to \pm \infty } \left( {{{{x^2} – 3x + 4} \over {2x + 1}} – {x \over 2}} \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to \pm \infty } {{ – 7x + 8} \over {2\left( {2x + 1} \right)}} = – {7 \over 4} \cr} \)

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { – 1} \right)}^ – }} y =  + \infty \)

  Đường thẳng \(y = {x \over 2} – {7 \over 4}\) là tiệm cận xiên của đồ thị (khi \(x \to  + \infty \) và \(x \to  – \infty \)).
  Cách khác:
  Ta có: \(y = {1 \over 2}.{{{x^2} – 3x + 4} \over {x + {1 \over 2}}} = {1 \over 2}\left( {x – {7 \over 2} + {{23} \over {4\left( {x + {1 \over 2}} \right)}}} \right)\)
  Bài 34 trang 35 SGK giải tích 12 nâng cao
  Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \left[ {y – \left( {{x \over 2} – {7 \over 4}} \right)} \right] = \mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } {{23} \over {8\left( {x + {1 \over 2}} \right)}} = 0\) nên đường thẳng \(y = {x \over 2} – {7 \over 4}\) là tiệm cận xiên của đồ thị.
  e) TXĐ: \(D =\mathbb R\backslash \left\{ { – 1;1} \right\}\)
  * Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } y = 0\) nên đường thẳng y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị.
  * \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} y = \mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} {{x + 2} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)}} =  + \infty \) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ – }} y = \mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ – }} {{x + 2} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)}} =  – \infty \) nên đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị.
  * \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { – 1} \right)}^ + }} y = \mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { – 1} \right)}^ + }} {{x + 2} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)}} =  – \infty \) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { – 1} \right)}^ – }} y = \mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { – 1} \right)}^ – }} {{x + 2} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)}} =  + \infty \) nên đường thẳng \(x =  – 1\) là tiệm cận đứng của đồ thị.
  f) TXĐ: \(D =\mathbb R\backslash \left\{ { – 1} \right\}\)
  * Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } y = 0\) nên \(y = 0\) là tiệm cận ngang
  * \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { – 1} \right)}^ + }} y =  – \infty \) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {{\left( { – 1} \right)}^ – }} y =  + \infty \) nên \(x = -1\) là tiệm cận đứng.