Bài 35. 36 + 15


1. Tính2. Đặt tính rồi tính:  3. Giải bài toán theo tóm tắt sau: 4. Tô màu quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45: BÀI GIẢI1.                              ...