Bài 35. An kan : Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng


Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi etan tác dụng vớia) clo (chiếu sáng, theo tỉ lệ số mol 1:1);b) tách hiđro tạo thành etilen;c) khi đốt với oxi ở nhiệt độ caoTrình bày cơ...
Cho 3 ống nghiệm đựng hexan đánh dấu A,B và C. Cho vào mỗi ống nghiệm tùng chất sau: dung dịch axit sunfuric loãng vào A, dung dịch natri hiđroxit vào B, brom vào C rồi đặt trên miệng mỗi...
Ankan X có cacbon chiếm 83,33% khối lượng phân tử.a) Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có của X.b) Khi X tác dụng với brom đun nóng có chiếu sáng có thể tạo...
Ankan X công thức phân tử  là \({C_5}{H_{12}}\) khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X làA. pentan                                 ...
Đốt cháy hoàn toàn 2,20 g một ankan X thu được 3,36 lít khí \(C{O_2}\) (đktc). Công thức phân tử của X là.\(A.\,C{H_4}\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;B.\,{C_2}{H_6}\)\(C.\,{C_3}{H_8}\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;D.\,{C_4}{H_{10}}\)Giải:Chọn đáp án C
Ankan X có công thức phân tử \({C_5}{H_{12}}\) khi tác dụng với clo tạo được 3 dẫn xuất monoclo. Hỏi: khi tách hidro từ X có thể tạo ra mấy anken đồng phân cấu tạo của nhau?Giải:Phân tử tạo được...
Để đốt cháy một lượng hidrocacbon X cần  7,68 g oxi. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình (1) đựng \({H_2}S{O_4}\) đặc, sau đó qua bình (2) đựng \(Ca{\left( {OH} \right)_2}\) dư  thấy bình (1) tăng 4,32 g, bình (2)...
Tiến hành thí nghiệm ; Hai bình úp ngược (a) và (b) có thể tích bằng nhau chứa không khí dư với một bát sứ nhỏ đứng 1g và petan ( bình a) và 1 g hexan (bình b) trong...
Cho butan tác dụng với clo khi có chiếu sáng thu được hỗn hợp hai sản phẩm đồng phân của nhau chứa một nguyên tử clo trong phân tử.a) Viết phương trình hóa học, gọi tên các chất tạo thành.b)...