Bài 35. Bài thực hành 5


 Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của 3 thí nghiệm.Lời giải:Thí nghiệm 1- Có bọt khí thoát ra từ mặt viên kẽm, mảnh kẽm tan dần.- Đốt khí thoát ra từ đầu ống thí nghiệm,...