Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác


7.1. Chất  có tên là gì?A. 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen.B. 1-butyl-4-etyl-3-metylbenzen.C. 1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen.D. 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen.7.2 Chất  có tên là gì?A. 1,4-đimetyl-6-etylbenzen. B. 1,4-đimety1-2-etylbenzen.C. 2-etyl-1,4-đimetylbenzen.D. 1-etyl-2,5-đimetylbenzen.Hướng dẫn trả lời:7.1. D7.2. C
7.3. Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo: C6H5-CH=CH2. Nhận xét nào cho dưới đây đúng?A. Stiren là đồng đẳng của benzen.B. Stiren là đồng đẳng của etilen.C. Stiren là hiđrocacbon thơm.D. Stiren là hiđrocacbon không...
7.5. Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây. Viết các chất sản phẩm hữu cơ ở dạng công thức cấu tạo và kèm theo tên.1. \({C_6}{H_6} + C{l_2}\)   2. \({C_6}{H_6} + C{l_2}\)   3. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + C{l_2}\)  4. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + {H_2}\)(dư)  5. \({C_6}{H_5} -...
7.6. Benzen không tác dụng với dung dịch Br2 và dung dịch KMn04 nhưng stiren thì có phản ứng với cả hai dung dịch đó.1. Giải thích vì sao stiren có khả năng phản ứng đó.2. Viết phương trình hoá học biểu diễn...
7.7. Chất A là một đồng đẳng của benzen. Để đốt cháy hoàn toàn 13,25 g chất A cần dùng vừa hết 29,40 lít 02 (đktc).1. Xác định công thức phân tử chất A.2. Viết các công thức cấu tạo có thể có...
7.8. Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu được khí C02 và hơi nước theo tỉ lệ 77: 18 về khối lượng. Nếu làm bay hơi hết 5,06 gam A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích...
7.9. Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 2,62 g M, thu được 8,8 g C02. Nếu làm bay hơi hết 6,55 gam M thì thể tích...
7.10. Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp gồm 88 kg axit nitric 66% và 74 kg axit suníuric 96%. Giả sử toluen được chuyển hoàn toàn thành trinitrotoluen và sản phẩm này được tách hết khỏi hỗn hợp...
7.11. Có thể điều chế toluen bằng phản ứng đehiđro hoá - đóng vòng đối với heptan ở 500°C, 30 - 40 atm, chất xúc tác Cr203 /\(A{l_2}{O_3}\).1. Viết phương trình hoá học của phản ứng (các chất hữu cơ viết...