Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác


1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo- Công thức chung dãy đồng đẳng của benzene: CnH2n-6 (n ≥ 6)- Tên gọi: Tên vị trí – tên nhánh + benzene- Đồng phân gồm: Đồng phân vị trí nhóm ankyl...
Đề bàiỨng với công thức phân tử C10H8 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?A. 2.                    B. 3.                     C. 4.       ...
Đề bàiToluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hi đro có xúc tác Ni, đun nóng; (4) Br2 có bột Fe, đun nóng? Viết phương...
Đề bàiTrình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất: benzen, hex – 1 – en và toluen. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtta thấy benzen khó tham...
Đề bàiHiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2 có khối lượng bằng 4,28 lần khối lượng H2O. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất...
Đề bàiĐánh dấu (+) vào ô cặp chất phản ứng với nhau theo mẫu sau:Lời giải chi tiết
Đề bàiCho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78%.Phương pháp giải - Xem chi tiếtViết PTHH xảy...
Đề bàiSo sánh tính chất hóa học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa.Lời giải chi tiết
Đề bàiDùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học của phản ứng giữa stiren với:a) H2O (xúc tác H2SO4)b) HBrc) H2 (theo tỉ lệ số mol 1:1, xúc tác Ni)Phương pháp giải - Xem chi tiếtStiren có CTCT là:...
Đề bàiTrình bày phương pháp hóa học phân biệt 3 chất lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDùng dung dịch KMnO4ở điều kiên thường stiren...
Đề bàiKhi tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52 kg stiren. Tiến hành phản ứng trùng hợp toàn bộ lượng stiren này thu được hỗn hợp A gồm polistiren và phần stiren chưa tham gia phản ứng. Biết...
Đề bàiTrình bày cách đơn giản để thu được naphtalen tinh khiết từ hỗn hợp naphtalen có lẫn tạp chất không tan trong nước và không bay hơi.Lời giải chi tiếtÚp miệng phễu có gắn giấy đục lỗ trên hỗn...
Đề bàiTừ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:C6H6 \(\xrightarrow[H^{+}]{C_{2}H_{4}}\) C6H5CH2CH3 \(\overset{xt,t^{o}}{\rightarrow}\) C6H5CH = CH2a) Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi trên.b) Tính khối lượng stiren thu được từ 1,00 tấn benzen nếu hiệu...