Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ


35.1.   Số công thức cấu tạo có thể có ứng với công thức phân tử C4H10O là: A. 2 ;                      B. 7 ;              ...
Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?Trả lời              Các công thức biểu diễn cùng một chất là a và b ;   c và d ;    e và...
Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau: C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br.Trả lời                 C3H7Cl có 2 công thức cấu tạo.           ...
35.3.   Hãy chọn những phát biểu đúng trong các phát biểu sau:a)  Ứng với mỗi công thức phân tử có thể có nhiều chất hữu cơ.b) Mỗi công thức cấu tạo biểu diễn nhiều chất hữu cơ.c)  Ứng với mỗi công...
35.5.  Hai chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử. Khi đốt cháy 2,9 gam A thu được 8,8 gam khí C02 và 4,5 gam H20. Ở điều kiện tiêu chuẩn 2,24 lít khí B có...
35.6.  Khi xác định công thức phân tử của chất hữu cơ trong hai mẫu thí nghiệm, người ta thu được kết quả sau:-      Đốt cháy hoàn toàn 2,2 gam chất trong mỗi mẫu thí nghiệm đều thu được 6,6...
35.7.  Hỗn hợp A gồm 3 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử. Đốt cháy 3 gam hỗn hợp cần dùng 7,2 gam oxi thu được sản phẩm chỉ gồrh CO2, H2O. Cho toàn bộ sản phẩm thu...