Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ


Đề bàiHãy chỉ ra lỗi sai trong các công thức cấu tạo sau:Lời giải chi tiếta) sai vì cacbon hóa trị VCông thức cấu tạo đúng: b) sai vì oxi hóa trị I.Sai vì cacbon hóa trị III.Công thức cấu tạo đúng:c) Công thức...
Đề bàiViết các công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau:\(C{H_4},C{H_3}OH,{C_2}{H_6},{C_4}{H_8},{C_4}{H_{10}}.\)Lời giải chi tiếtCông thức cấu tạo của CH4 là: Công thức cấu tạo của CH3OH là: Công thức cấu tạo của C2H6 là: Công thức cấu tạo...
Đề bàiNhững công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?Lời giải chi tiếtCông thức cấu tạo thu gọn của a) là \(C{H_3} - O - C{H_2}Cl.\)Công thức cấu tạo thu gọn của c) là: \(ClC{H_2} -...
Đề bàiPhân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Tìm công thức của A, biết % khối lượng của hiđro trong phân tử chất là 25%Lời giải chi tiếtA là hợp chất hữu cơ chứa hai nguyên...