Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ


I. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tửTrong các hợp chắt hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trịI, oxi có hóa trị II. (mỗi...
Đề bàiHãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng:Phương pháp giải - Xem chi tiếtTrong các hợp chất hữu cơ, C có hóa trị IV, O có hóa trị II, H có...
Đề bàiHãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau:CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.Biết rằng brom có hoá trị I.Lời giải chi tiết
Đề bàiHãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau: C3H6, C4H8, C5H10.Lời giải chi tiết
Đề bàiNhững công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?Lời giải chi tiết- Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH- Các công thức b), e) là công thức phân...
Đề bàiPhân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là...