Bài 35. ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG


7.74.Cho V lít khí H2 (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng, thu được 32 g Cu. Nếu cho V lít H2 (đktc) đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe thu được (Giả sử hiệu...
7.71. Trong phòng thí nghiệm, để điểu chế CuSO4 người ta cho Cu tác dụng với dung dịch nào sau đây A. H2SO4đậm đặc                                  ...
7.78. Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó làA. Cu(NO3)2.                                    B. HNO3.C. Fe(NO3)2.                                    ...
7.84*. Cho sơ đồ sau:Biết các chất từ X1đến X7 đều là các hợp chất của đồng. Trong sơ đồ trên số phản ứng oxi hoá - khử làA.4.                  B. 5.                      C. 6.                    D.77.85.  Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp...
Nguyên tử đồng có 1 electron ở lớp ngoài cùng nhưng tại sao đồng có hoá trị II? Đồng tác dụng như thế nào với các axit?Hướng dẫn trả lời:– Do Cu có phân lớp d đầy đủ nhưng cấu...
Bột đồng có lẫn tạp chất là bột thiếc, kẽm, chì. Hãy nêu phương pháp hoá học đơn giản để loại bỏ tạp chất. Viết phương trình hoá học của phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn.Hướng dẫn...
Malachit có công thức hoá học là CuCO3.Cu(OH)2. Trình bày các phương pháp điều chế Cu từ chất này.Hướng dẫn trả lời:Cách 1:\(\eqalign{ & CuC{O_3}.Cu{(OH)_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2CuO + C{O_2} + {H_2}O \cr & CuO + {H_2}\buildrel {{t^0}} \over...
Chia 4 g hỗn hợp bột kim loại gồm Al, Fe, Cu thành hai phần đều nhau-    Cho phần (1) tác dụng với lượng dư dung dịch HC1, thu được 560 ml H2-    Cho phần (2) tác dụng với lượng...
Thực hiện hai thí nghiệm:1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO31M thoát ra V 1 lít NO.2)   Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2S04 0,5M...