Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng


1. Đồng- Đồng thuộc nhóm IB, có chu kì 4, có số hiệu nguyên tử là 29.- Cấu hình electron nguyên tử của Cu: [Ar] 3d104s1 ;  Cu+:  3d10  ;  Cu2+: 3d9.- Tính chất vật lí: là kim loại màu...
Đề bàiCấu hình electron của Cu2+ là:A. [Ar]3d7.                          B. [Ar]3d8. C. [Ar]3d9.                          D. [Ar]3d10.  Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiCho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí  duy nhất NO(đktc). Kim loại M là:A.Mg                             ...
Đề bàiCho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là:A.21,56 gam.                       ...
Đề bàiĐốt 12,8 gam Cu trong không khí, hòa tan chất rắn thu được trong dung dịch HNO3 0,5M thấy thoát ra 448ml khí NO duy nhất (đktc).a)Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.b)Tính thể tích tối thiểu dung...
Đề bàiHòa tan 58 gam muối CuSO4.5H­2O vào nước được 500 ml dung dịch A.a) Xác định nồng độ mol của dung dịch A.b) Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch A, khuấy nhẹ cho tới khi...
Đề bàiMột thanh đồng có khối lượng 140,8 gam được ngâm trong dung dịch AgNO3 nồng độ 32% (D = 1,2 g/ml) đến phản ứng hoàn toàn. Khi lấy thanh đồng ra thì nó có khối lượng là 171,2 gam. Tính...