Bài 35. Hoocmôn thực vật


KIẾN THỨC CƠ BẢN- Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do thực vật tiết ra, cây tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.- Hoocmôn thực vật được chia thành 2 nhóm: nhóm hoocmôn kích thích gồm...
Đề bàiQuan sát hình 35.1 và nêu ảnh hưởng của auxin đến sự sinh trưởng của quả dâu tây. Lời giải chi tiết   Auxin kích thích sinh trưởng dãn dài của tế bào (tác động sinh lí ở mức tế bào) nhờ đó làm tăng...
Đề bàiQuan sát hình 35.2 và trình bày tác động của gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùn  Lời giải chi tiếtGibêrelin kích thích làm tăng số lần nguyên phân và sự sinh trưởng dãn dài của các...
Đề bàiQuan sát hình 35.3 và cho nhận xét về vai trò của xitôkinin đối với sự hình thành chồi trong mô callus (trong nuôi cấy mô thực vật).Lời giải chi tiếtXitôkinin hoạt hóa sự phân hóa phát sinh chồi thêm trong nuôi cấy...
Đề bàiQuan sát hình 35.4 và cho biết người ta xếp quả chín cùng với quả xanh để làm gì?Lời giải chi tiếtNgười ta xếp quả chín cùng với quả xanh để quả cà chua chín giải phóng êtilen kích thích tăng...
Đề bàiHoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.Lời giải chi tiếtHoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra, có tác dụng điều hòa hoạt động sống của cây.Các...
Đề bàiCó mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.Lời giải chi tiết Có 2 nhóm hoocmôn thực vật:    * Nhóm kích thích sinh trưởng:     - Auxin...
Đề bàiNêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật?Lời giải chi tiết2 biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hooc môn thực vật là: (chọn 2 biện pháp bất kì). ...
Đề bàiĐiều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là gì, vì  sao?Lời giải chi tiết Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn. Vì các...