Bài 35. Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm


Biến đổi hóa học nào sau đây là do \(Al{\left( {OH} \right)_3}\) có tính axit?\(\eqalign{ & A.Al{(OH)_3}(r) \to A{l^{3 + }}({\rm{dd}}) \cr & B.Al{(OH)_3}(r) \to A{l_2}{O_3}(r) \cr & C.Al{(OH)_3}(r) \to {\left[ {Al{{(OH)}_4}} \right]^ - }({\rm{dd}}) \cr & D.Al{(OH)_3}(r) \to A{l_2}{O_3}(r) \to...
Hòa tan hoàn toàn \(10\) gam hỗn hợp gồm \(Al\) và \(A{l_2}{O_3}\) trong dung dịch \(NaOH\) dư thu được \(6,72\) lít khí \({H_2}\) (đktc). Phần trăm khối lượng của \(Al\) trong hỗn hợp làA. \(48\%\)B. \(50\%\)C. \(52\%\)D. \(54\%\)Giải:Chọn D.Ta có:\(\eqalign{ & {n_{{H_2}}}...
Hãy tự chọn 2 hóa chất dùng làm thuốc thử nhận biết mỗi kim loại sau: \(Al, Ag, Mg\). Trình bày cách tiến hành thí nghiệm và viết các phương trình hóa học.Giải:- Cho 3 ống thử vào 3 ống...
Hãy cho biết:a) Cấu hình electron của các nguyên tử \(Na, Ca, Al\) và của các ion \(N{a^ + },{\rm{ }}C{a^{2 + }},{\rm{ }}A{l^{3 + }}\).b) Tính chất hóa học chung của những kim loại này.c) Tính chất hóa học...
Dùng những thuốc thử nào có thể phân biệt được các chất trong mỗi dãy sau?a) Các kim loại: \(Al, Mg, Ca, Na\).b) Các dung dịch muối: \(NaCl,{\rm{ }}CaC{l_2},{\rm{ }}AlC{l_3}\).c) Các oxit: \(CaO,{\rm{ }}MgO,{\rm{ }}A{l_2}{O_3}\).d) Các hiđroxit: \(NaOH,{\rm{ }}Ca{\left( {OH}...
Tìm công thức hóa học dạng phân tử và dạng hợp chất kép của những chất có thành phần như sau:a) Hợp chất A: \(32,9\% Na,{\rm{ }}12,9\% Al,{\rm{ }}54,2\% F\);b) Hợp chất B: \(14\% K,{\rm{ }}9,7\% Al,{\rm{ }}30,5\% Si,{\rm{ }}45,8\%...
Có 4 lọ đựng riêng biệt các dung dịch: \(NaCl,{\rm{ }}CuS{O_4},{\rm{ }}HCl,{\rm{ }}NaOH\).a) Trình bày cách nhận biết từng chất đựng trong mỗi lọ, với điều kiện không dùng thêm thuốc thử nào khácb) Hãy tự chọn một loại thuốc...