Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam


a, Tính lượng mưa và lưu lượng dòng chảy trung bình một tháng trong năm và ghi vào cột còn trống trong bảng số liệu trênb, Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa và lưu lượng dòng chảy của tửng...