Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân


35.1.  Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởiA. prôtôn, nơtron và êlectron.               B. nơtron và êlectron.C. prôtôn, nơtron.                              ...
35.6. Hạt nhân heli ( \({}_2^4He \) ) là một hạt nhân bền vững. Vì vậy, kết luận nào dưới đây chắc chắn đúng?A. Giữa hai nơtron không có lực hút.B. Giữa hai prôtôn chỉ có lực đẩy.C. Giữa prôtôn...
35.10. Phân biệt khái niệm hạt nhân và nuclonHướng dẫn giải chi tiếtHạt nhân: Hạt ở trung tâm nguyên tử, tích điện dương +Ze, có khối lượng xấp xỉ bằng khối lượng nguyên tử, tạo bởi Z prôtôn và A...
35.11. Có bao nhiêu prôtôn và nơtron trong các hạt nhân sau?\({}_6^{10}C;{}_6^{11}C;\,{}_6^{12}C;{}_6^{13}C;{}_6^{14}C;{}_6^{15}C\)Hướng dẫn giải chi tiếtSố proton và notron đượcliệt kê bằng bẳng sauKý hiệu hạt nhân \(_6^{10}C\) \(_6^{11}C\) \(_6^{12}C\)\(_6^{13}C\) \(_6^{14}C\) \(_6^{15}C\) Số proton666666Số notron456789
35.12. Cho các hạt nhân: \({}_3^4He;{}_4^7Be;\,{}_8^{15}O\). Trong đó nếu thay prôtôn bằng nơtron và ngược lại thì được những hạt nhân nào?Hướng dẫn giải chi tiếtTa được các hạt nhân: \({}_1^3H;{}_3^7Li;\,{}_7^{15}N\)
35.13. Người ta gọi khối lượng nguyên tử của một nguyên tố hoá học là khối lượng trung bình của một nguyên tử chất đó (tính theo đơn vị u). Vì trong một khối chất hoá học trong thiên nhiên...
35.14. Khí Clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền là 35Cl = 34,969 u hàm lượng 75,4% và 37Cl = 36,966 u hàm lượng 24,6%.Tính khối lượng nguyên tử của nguyên tố hoá học clo.Hướng dẫn giải chi...
35.15. Khối lượng nghỉ của êlectron là 9,1.10-31 kg. Tính năng lượng toàn phần của êlectron khi nó chuyển động với tốc độ bằng một phần mười tốc độ ánh sáng. Cho c = 3.108 m/s.Hướng dẫn giải chi tiếtTheo...