Bài 35 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 35. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:a) Đồ thị hai hàm số \(y = {x^2} + 1\) và \(y = 3 – x\).b) Các đường có phương trình \(x = {y^3}\), \(y = 1\), và \(x = 8\).c) Đồ thị của hàm số \(y = \sqrt x,y...

  Bài 35. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:

  a) Đồ thị hai hàm số \(y = {x^2} + 1\) và \(y = 3 – x\).
  b) Các đường có phương trình \(x = {y^3}\), \(y = 1\), và \(x = 8\).
  c) Đồ thị của hàm số \(y = \sqrt x,y = 6 – x\) và trục hoành.

  Giải

  a) Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là:

  \({x^2} + 1 = 3 – x \Leftrightarrow {x^2} + x – 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = 1 \hfill \cr
  x = – 2 \hfill \cr} \right.\)

  Diện tích cần tìm là:

  \(\eqalign{
  & S = \int\limits_{ – 2}^1 {\left| {{x^2} + 1 – (3 – x)} \right|} dx = \int\limits_{ – 2}^1 {\left| {{x^2} + x – 2} \right|} dx \cr
  & = \int\limits_{ – 2}^1 {( – {x^2} – x + 2)dx = \left. {\left( { – {{{x^3}} \over 3} – {{{x^2}} \over 2} + 2x} \right)} \right|} _{ – 2}^1 = {9 \over 2} \cr} \)

  b)Diện tích cần tìm là:

  \(S = \int\limits_1^8 {({x^{{1 \over 3}}} – 1)dx = \left. {\left( {{3 \over 4}{x^{{4 \over 3}}} – x} \right)} \right|_1^8}  = {{17} \over 4}\)

  Bài 35 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

  c) Phương trình hoành độ giao điểm của 2 đồ thị là:

  \(\eqalign{
  & \sqrt x = 6 – x \Leftrightarrow x + \sqrt x – 6 = 0 \cr
  & \Leftrightarrow \sqrt x = 2 \Leftrightarrow x = 4 \cr} \)

  \(S = \int\limits_0^4 {\sqrt x dx + {1 \over 2}.2.2 = \left. {{2 \over 3}{x^{{3 \over 2}}}} \right|_0^4}  + 2 = {{22} \over 3}\)

  Bài 35 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao