Bài 35. Từ trường trái đất


Chọn những thuật ngữ thích hợp trong bài học điền vào chỗ trống trong các câu sau để được phát biểu đúng.A. Góc hợp bởi kim la bàn từ thiên và kinh tuyến địa lí gọi là...B. Góc hợp bởi...