Bài 35. Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long


Dựa vào hình sau:a)   Hoàn thành bảng chú giảib)    Ghi tên vùng, tên nước, tên vịnh biển, tên biển tiếp giáp với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.c)   Dựa vào lược đồ em vừa hoàn thành và vốn hiểu biết,...
Nối chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B sao cho phù hợp:ABÝ nghĩa của sông Mê Công đối với đồng bằng sông Cửu Long:1. Là nguồn nước tự nhiên dồi dào cung cấp cho...
Dựa vào bảng 35.1 SGK. Một số tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long, năm 1999 trang 127 hãy:a) Nêu khái quát về đặc điểm dân cư, xã hội, của đồng bằng sông...