Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam


Ghi chữ Đ vàon trước ý trả lời đúng, chữ s vào trước ý trả lời sai:Đất (thổ nhưỡng) là tài nguyên vô cùng quý giá vìa) đất là sản phẩm của thiên nhiên do nhiều nhân tố hình thành...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các nhân tố hình thành đất và ba nhóm đất chính ở nước ta.Trả lời:b,
Dựa vào câu dưới đây:                                                         ệ"Nước ta có ba nhóm đất chính: nhóm đất feralit chiếm 65% diện tích lãnh thổ ; nhóm đất mùn núi cao chiếm khoảng 11% diện tích, nhóm đất bồi tụ phù sa sông và...
Hãy nêu giấ trị sử dụng của ba nhóm đất chính ở nước ta bằng cách hoàn thành sơ đồ sau:Trả lời:. Giá trị sử dụng của ba nhóm đất chính ở nước ta:+ Đất mùn núi cao tầng đất...