Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp


Nêu đặc điểm của động cơ dùng cho máy nông nghiệp.Trả lời:Động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp thường là động cơ điêzen, có những đặc điểm sau:- Công suất không lớn.- Có tốc độ quay trung bình.- Làm...
Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi.Trả lời:Máy kéo thường chuyên động với tốc độ thấp, trên đất lầy, dễ xảy ra quá tải, nên hệ thống truyền lực có nhừng đặc điểm...
Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo xích.Trả lời:Đặc điểm - Mô men quay trên bánh sau rất lớn.- HTTL máy kéo bánh xích còn có nhiệm vụ lái nhờ cơ cấu quay vòng đặt sau...