Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm


1. Viết CTCT, tên các hiđrocacbon, hệ thống hóa các tính chất hóa học của hiđrocacbon thơm.2. Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa các hiđrocacbon thơm với nhau và với các hiđrocac bon khác.3. Khắc sâu tính...
Đề bàiViết công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó, đồng phân nào phản ứng được với: dung dịch brom, hidro bromua? viết phương trình...
Đề bàiTrình bày phương pháp hóa học của các phản ứng hóa học đặc biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluen và hex – 1 – in.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Dùng dd AgNO3/NH3 nhận được hex –...
Đề bàiViết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.Phương pháp giải - Xem chi tiết\(\begin{gathered} C{H_4}\xrightarrow{{{{1500}^0}C,LLN}}{C_2}{H_2}\xrightarrow{{ + {H_2}(Ni,{t^0})}}{C_2}{H_4} \hfill \\...
Đề bàiCho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, dư (xúc tác axit H2SO4 đặc). Giả sử toàn bộ toluen chuyển thành 2,4,6 – trinitrotoluen (TNT).Hãy tính:a) Khối lượng TNT thu được.b) Khối lượng axit HNO3 đã phản ứng.Phương...
Đề bài Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.a) Tìm công thức phân tử của X.b) Viết công thức cấu tạo, gọi tên chất X.Phương pháp giải - Xem chi tiếta) Gọi CTPT của Ankyl benzen: CnH2n-6 ( n ≥...
Đề bàiHidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của XPhương pháp giải - Xem chi tiếtGọi CTPT...