Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân


36.1.Lực hạt nhân là lực nào sau đây?A. Lực điện.                        B. Lực từC. Lực tương tác giữa các nuclôn.D. Lực tương tác giữa các thiên hà.36.2.   Độ hụt...
36.3. Chọn câu đúng. Năng lượng liên kết của một hạt nhânA. có thể dương hoặc âm.B. càng lớn thì hạt nhân càng bền.C. càng nhỏ thì hạt nhân càng bền.D. có thể bằng 0 với các hạt nhân đặc...
36.10. Cho ba hạt nhân X, Y và z có số nuclôn tương ứng là AX, AYvà AZ với AX = 2AY = 0,5AZ. Biết năng lượng liên kết riêng của từng hạt nhân tươns ứng là \(\Delta\)EX, \(\Delta\)EY và \(\Delta\)EZ với...
36.14. Tính năng lượng liên kết của các hạt nhân \({}_5^{11}B;\,\,{}_1^3T\)Cho biết: (\({}_5^{11}B\)) = 11,0064 u ; m(\({}_1^3T\))  = 3,015 u.Hướng dẫn giải chi tiết- Năng lượng liên kết của hạt nhân  \({}_5^{11}B\): Wlk = Δm.c2 = (5.mP +6.mn –...
36.15. Tính năng lượng liên kết của 234U và 238U. Hạt nhân nào bền hơn? Cho biết m(234U) = 233,982 u ; m(238u) = 237,997 u.Hướng dẫn giải chi tiết1786 MeV và 1804 MeV tương ứng với các năng lượng...
36.16. Tính năng lượng liên kết riêng của \({}_4^9Be;{}_{29}^{64}Cu;\,{}_{47}^{108}Ag\). Cho biết: m( \({}_4^9Be\)) = 9,0108 u; m(\({}_{29}^{64}Cu\)) = 63,913 u; m(\({}_{47}^{108}Ag\)) = 107,878 u.Hướng dẫn giải chi tiết- Năng lượng liên kết của hạt nhân  \({}_4^9Be\) : Wlk = Δm.c2 = (4.mP...
36.17. Dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân \({}_4^9Be\) đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hạt nhân X và hạt \(\alpha\). Hạt a bay ra theo phương vuông góc với phương tới của prôtôn và...
36.18. Hạt nhân\({}_4^9Be\) có khối lượng 10,0135 u. Khối lượng của nơtron mn = 1,0087 u, khối lượng của prôtôn mp = 1,0073 u, 1 u = 931 MeV/c2. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt...
36.19. Bắn một đơteri vào một hạt nhân \({}_3^6Li\), ta thu được hai hạt nhân X giống nhau.a) Viết phương trình phản ứng và cho biết hạt nhân X là hạt nhân gì?b) Phản ứng này toả hay thu năng...
36.20. Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì vận tốc của nó sẽ bằng bao nhiêu?Hướng dẫn giải chi tiếtTheo bài ra ta có\(\eqalign{ & m{c^2} = {{{m_0}{c^2}} \over...