Bài 36: Nước


Cho các oxit: CaO ; Al2O3 ; N2O5, CuO ; Na2O ; BaO ; MgO ; P2O5 ; Fe3O4 ; K2O. Số oxit tác dụng với nước tạo ra bazơ tương ứng làA. 3.            ...
Cho các oxit: CO2 ; SO2 ; CO ; P2O5; N2O5 ; NO ; SO3; BaO, CaO. Số oxit tác dụng với.nước tạo ra axit tương ứng làA.6.        B. 4.       c.5          D. 8.Trả lời            ...
Có ba chất gồm MgO, N2O5, K2O đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn. Để nhận biết các chất trên, ta dùng thuốc thử làA. nước.                        ...
Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước? Nếu có hãy viết phương trình hoá học của phản ứng và gọi tên sản phẩm tạo thành: SO3, Na2O, Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2.Trả lời      ...
Cho nổ một hỗn hợp gồm 1 mol hiđro và 14 lít khí oxi (đktc).a) Có bao nhiêu gam nước được tạo thành?b) Chất khí nào còn dư và dư bao nhiêu lít?Trả lời       a) Phương trình hóa...
Cho một hỗn hợp chứa 4,6 g natri và 3,9 g kali tác dụng với nước.a) Viết phương trình hoá học.b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) thu được.c) Dung dịch sau phản ứng làm đổi màu giấy quỳ tím...
Dưới đây cho một số nguyên tố hoá học:Natri, đồng, photpho, magie, nhôm, cacbon, lưu huỳnh.a) Viết công thức các oxit của những nguyên tố trên theo hoá trị cao nhất của chúng.b) Viết phương trình hoá học của phản...
Cho 210 kg vôi sống (CaO) tác dụng với nước, em hãy tính lượng Ca(OH)2 thu.được theo lí thuyết. Biết rằng vôi sống có 10% tạp chất không tác dụng với nước.Trả lời            Khối lượng...
Viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng nào.a) \(K \to {K_2}O \to KOH\)b) \(P \to {P_2}{O_5} \to {H_3}P{O_4}\) Trả lời           a)   \(4K...
Cho sơ đồ chuyển hoá sau:CaCO3 ------> CaO ------> Ca(OH)2 -----> CaCO3.Viết các phương trình hoá học của phản ứng biểu diễn chuyển hoá trên.Trả lời        \(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2} \uparrow \)\(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)\(C{O_2}...
Đốt cháy 10 cm3 khí hiđro trong 10 cm3 khí oxi. Biết các thể tích khí đo cùng ở 100°C và áp suất khí quyển. Thể tích chất khí còn lại sau phản ứng làA. 5 cm3 hiđro.B. 10 cm3...