Bài 36. SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ. THIẾC


7.92. Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất là Zn, Sn và Pb cần khuấy loại thuỷ ngân này trongA. dung dịch Zn(NO3)2.            B. dung dịch Sn(NO3)2.C. dung dịch Pb(NO3)2.            D. dung dịch Hg(NO3)2.7.93. Hai mẫu...
7.94. Cho 20,4 g hỗn hợp Mg, Zn, Ag vào cốc đựng 600 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ). Sau khi phản ứng kết thúc, thêm dần NaOH vào để đạt được kết tủa tối đa. Lọc kết tủa...
7.99. Có thế phân biệt 2 kim loại Al và Zn bằng 2 thuốc thử làA. dung dịch NaOH và dung dịch HC1.B. dung dịch NH3 và dung dịch NaOH. C. dung dịch NaOH và khí CO2.D. dung dịch HCl và...
Những bức tranh cổ thường được vẽ bằng bột “trắng chì” có công thức là Pb(OH)2.PbCO3, lâu ngày thường bị xám đen. Để phục hồi những bức tranh đó người ta phun lên bức tranh nước oxi già H2O2, bức...
Có hỗn hợp bột các kim loại Al và Zn. Trình bày phương pháp hoá học tách riêng từng kim loại và viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng.Hướng dẫn trả lời:- Hoà tan hỗn hợp...
Các quá trình oxi hoá và khử xảy ra ở các điện cực có giống nhau không nếu điện phân dung dịch NiSO4 vớia)  Các điện cực trơ (Pt) b) Các điện cực tan (Ni) Hướng dẫn trả lời:Khi điện phân dung...
Cho 100 g hợp kim của Zn và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra trong phản ứng đã khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 (làm giảm là 9,6 g so với ban đầu). Xác định...
Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng'đư dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam chất rắn. Tính phần trăm khối lượng của Zn trong hỗn...
Cho 11,9 gam hỗn hợp Al, Zn tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch X và một lượng H2 vừa đủ để khử 32 gam CuO. Tính tổng khối lượng muối tạo ra trong dung dịch...