Bài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc


1. Niken- Thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4, số hiệu nguyên tử là 28.- Cấu hình electron nguyên tử: [Ar]3d84s2.- Thường có số oxi hóa +2 trong các hợp chất.- Có tính khử yếu: tác dụng với phi kim ở...
Đề bàiDãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần?A. Pb, Ni, Sn, Zn ;                                   B....
Đề bàiSắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây?A. Zn ;                                B. Ni ;C. Sn ;                                D. Cr.Lời...
Đề bàiCho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO­4 2M. Khối lượng muối thu được là:A.60 gam.                           ...
Đề bàiHợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?A. ZnO ;                                    B. Zn(OH)2  ;C. ZnSO4 ;                                D. Zn(HCO3)2.Phương pháp giải - Xem chi tiếtChất...
Đề bàiCho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của một kim loại có hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Muối sunfat đó là muối nào sau đây?A. MgSO4                                   B. CaSO4 ;C....