Bài 36 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 36. Trong mỗi trường hợp sau, hãy tìm x:a) \({\log _3}x = 4{\log _3}a + 7{\log _3}b\) b) \({\log _5}x = 2{\log _5}a - 3{\log _5}b\)Giảia) \({\log _3}x = 4{\log _3}a + 7{\log _3}b = {\log _3}{a^4} + {\log _3}{b^7} = {\log _3}\left( {{a^4}{b^7}} \right) \Rightarrow x = {a^4}{b^7}\)b) \({\log...

  Bài 36. Trong mỗi trường hợp sau, hãy tìm x:

  a) \({\log _3}x = 4{\log _3}a + 7{\log _3}b\) 

  b) \({\log _5}x = 2{\log _5}a – 3{\log _5}b\)

  Giải

  a) \({\log _3}x = 4{\log _3}a + 7{\log _3}b = {\log _3}{a^4} + {\log _3}{b^7} = {\log _3}\left( {{a^4}{b^7}} \right) \Rightarrow x = {a^4}{b^7}\)

  b) \({\log _5}x = 2{\log _5}a – 3{\log _5}b = {\log _5}{{{a^2}} \over {{b^3}}} \Rightarrow x = {{{a^2}} \over {{b^3}}}.\)