Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa


36.1 Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:A. tăng 2 lần.                           B. tăng 4 lần.C. giảm 2 lần.                          D. không tăng, không giảm.Trả...
Khi truyền đi cùng một công suất điện, muốn giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt, dùng cách nào trong hai cách dưới đây có lợi hơn? Vì sao?a. Giảm điện trở của đường dây đi 2 lần.b. Tăng...
Vì sao khi muốn truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn người ta lại phải dùng hai máy biến thế đặt ở hai đầu đường dây tải điện?Trả lời:Muốn giảm hao phí phải tăng hiệu điện thế lên,...
36.5 Trên cùng một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới một hiệu điện thế xác định, nếu dùng dây dẫn có đường kính tiết diện giảm đi một nửa thì công suất hao phí vì toả...
Vì sao người ta không dùng phương pháp giảm điện trở của dây tải điện để làm giảm công suất hao phí vì toả nhiệt?Trả lời:Vì khi giảm điện trở thì phải tăng tiết diện, mà khi tăng tiết diện...
Có hai đường dây tải điện tải đi cùng một công suất điện với dây dẫn cùng tiết diện, làm cùng bằng một chất. Đường dây thứ nhất có chiều dài 100 Km và hiệu điện thế ở hai đầu dây...