Bài 36: Xicloankan


Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:a) Xicloankan là một loại hiđrocabon mạch vòng [ ]b) Hiđrocabon mạch vòng là xicloankan [ ]c) Công thức phân tử của monoxicloankan là \({\left(...
Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo củaa) Xiclopropan với propanb) Xiclohexan với hexan Giải                                                                                                          a) So sánh điểm cấu tạo của xiclopropan với propanGiống nhau: Đều có 3 nguyên tử C và trong phân tử chỉ chứa liên...
Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn của các xicloankan mà công thức cấu tạo thu gọn nhất chúng cho ở mục I.2 và chỉ rõ bậc của các nguyên tử cacbon trong các công thức đó.GiảiCông thức cấu...
Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon no ứng với công thức \({C_5}{H_{10}}\)Giải Có 5 đồng phân xicloankanVòng 5: 1 chất Vòng 3: 3 chất Vòng 4: 1 chất 
Hãy phân biệt propan và xiclopropan bằng phương pháp hóa họcGiải Dùng dung dịch \(B{r_2}\)  nhận biết được xiclopropan vì xiclopropan làm mất màu dung dịch \(B{r_2}\) tuy rất chậm.\(\nabla  + B{r_2} \to Br - C{H_2} - C{H_2} - C{H_2}Br\)
Khi oxi hóa hoàn toàn 7,0 mg hợp chất A thu được 11,2 ml khí \(C{O_2}\) (đktc) và 9,0 mg nước. Tỉ khối hơi A so với \({N_2}\) bằng 2,5. Xác định công thức cấu tạo của A nếu khi...