Bài 37: Axit -Bazo -Muối


Dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?A. NaOH, BaCl2, H3PO4, KOH                         B. NaOH, Na2SO4, KCl, KOHC. NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH    ...
Dãy dung dịch nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?A. H3PO4, HNO3, H3PO3, HCl, NaCl, H2SO4B. H2SO4, HNO­2, KOH, HNO3, HCl, H3PO3C. H2SO4, HNO3, CaCl2, HCl, H3PO4, NaOHD. H3PO3, H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl.Trả lời      ...
Có 3 chất rắn là Cu, Al, CuO đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn. Để nhận biết 3 chất rắn trên, ta dùng thuốc thử làA. dung dịch NaOH.            B. dung dịch...
Bằng thí nghiệm hoá học, hãy chứng minh rằng trong thành phần của axit clohiđric có nguyên tố hiđro. Trả lời               Để xác định trong thành phần axit clohiđric có nguyền tố hiđro người ta...
Hãy viết công thức hoá học (CTHH) của những muối có tên sau: Canxi clorua, kali nitrat, kali photphat, nhôm sunfat, sắt(III) nitrat. Trả lời                Công thức háo học của những muối:- Canxi clorua:...
Cho các hợp chất có công thức hoá học: KOH, CuCl2, Fe2O3, ZnSO4, CuO, Zn(OH)2, H3PO4, CuSO4, HNO3. Hãy cho biết mỗi hợp chất trên thuộc loại hợp chất nào?Trả lời             Oxit bazơ: Fe2O3, CuO...
Cho biết gốc axit và tính hoá trị của gốc axit trong các axit sau: H2S, HNO3, H2SO4,H2SiO3, H3PO4.Trả lời                H2S: gốc axit là S có hoá trị II.HNO3: gốc axit là NO3...
Viết công thức của các hiđroxit ứng với các kim loại sau: Natri, canxi, crom, bari, kali, đồng, kẽm, sắt. Cho biết hoá trị của crom là III, đồng là II và sắt là III.Trả lời        ...
Viết phương trình hoá học biểu diễn những chuyển hoả sau:a) \(Ca \to CaO \to Ca{(OH)_2}\)b) \(Ca \to Ca{(OH)_2}\)Trả lời              Phương trình hóa học biểu diễn những biến hóa là:a) \(2Ca + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow...
Hãy dẫn ra một phương trình hoá học đối với mỗi loại phản ứng sau và cho biết phản ứng hoá học thuộc loại nào?a) Oxi hoá một đơn chất bằng oxi ;b) Khử oxit kim loại bằng hiđro ;c)...
Tính lượng natri hiđroxit thu được khi cho những lượng natri sau tác dụng với nước:a) 46 g natri ;           b) 0,3 mol natri.Trả lời             a) Ta có phương trình hóa học: \(2Na + 2{H_2}O...
Trong các oxit sau đây, oxit nào tác dụng được với nước? Viết phương trình hoá học và gọi tên sản phẩm tạo thành: SO2, PbO, K2O, BaO, N2O5, Fe2O3.Trả lời            Những oxit tác dụng...
Hãy trình bày những hiểu biết của em về axit clohiđric theo dàn ý sau:a) Thành phần hoá học.b) Tác dụng lên giấy quỳ.c) Tác dụng với kim loại.Trả lời          a) Thành phần hoá học của...
Trong những chất sau đây, những chất nào là oxit, bazơ, axit, muối: CaO, H2SO4, Fe(OH)2, FeSO4, CaSO4, HCl, LiOH, MnO2, CuCl2, Mn(OH)2, SO2?Trả lời     Những chất sau đây là:Oxit: CaO, MnO2, SO2 ;Axit: H2SO4, HCl ;Bazơ: Fe(OH)2, LiOH,...
Viết phương trình hoá học biểu diễn những chuyển hoá sau đây:a) \(S \to S{O_2} \to {H_2}S{O_3}\)b) \(Cu \to CuO \to Cu\)c) \(P \to {P_2}{O_5} \to {H_3}P{O_4}\)Trả lời              Phương trình hóahọc biểu diễn những...
Điền thêm những công thức hoá học của những chất cần thiết vào các phương trình hoá học sau đây rồi cân bằng phương trình:a) Mg + HCl —-------->? +?                    ...
Có thể điều chế được bao nhiêu mol axit suníuric khi cho 240 g lun huỳnh trioxit SO3 tác dụng với nước?Trả lời          \({M_{S{O_3}}} = 80g/mol,{n_{S{O_3}}} = {{240} \over {80}} = 3(mol)\)Ta có phương trình hóa...
Viết công thức của các muối sau đây:a) Kali clorua ;         b) Canxi nitrat;           c) Đồng sunfat;          d) Natri sunfit:e) Natri nitrat;             f) Canxi photphat;  ...
Cho biết các chất dưới đây thuộc loại hợp chất nào, viết công thức của các hợp chất đó: Natri hiđroxit, khí cacbonic, khí sunfurơ, sắt(III) oxit, muối ăn. axit clohiđric, axit photphoric.Trả lời            ...
Tim phương pháp xác định xem trong ba lọ, lọ nào đựng dung dịch axit- dung dịch muối ăn và dung dịch kiềm (bazơ).Trả lời             Cho giấy quỳ tím vào 3 mẫu thử đựng các...