Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Hóa học 8


1. Phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với axit, các nguyên tử hidro này có thể thay thế bằng kim loại.Ví dụ: HCl:  axit clohidric2. Phân tử bazơ có một nguyên tử kim loại...
Đề bàiHãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp:Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều …………liên kết với ………….. Các nguyên tử hidro này có...
Đề bàiHãy viết công thức hóa học của các axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng:-Cl, =SO3, = SO4, -HSO4, = CO3,  PO4, =S, -Br, -NO3Phương pháp giải - Xem chi tiếtgốc axit có hóa trị I...
Đề bàiHãy viết công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với những axit sau:H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4.Phương pháp giải - Xem chi tiếtChính là các oxit axit tương ứng khi tác dụng với nước tạo ra...
Đề bàiViết công thức hóa học của bazơ tương ứng với các oxit sau đây:Na2O, Li2O, FeO, BaO, CuO, Al2O3Lời giải chi tiếtCông thức hóa học của bazơ tương ứng với các oxit trên lần lượt là:NaOH, LiOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2,...
Đề bàiViết công thức hóa học của oxit tương ứng với các bazơ sau đây:Ca(OH)2, Mg (OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2Lời giải chi tiếtCông thức hóa học của oxit tương ứng với các bazơ:+ Ca(OH)2: CaO+ Mg (OH)2: MgO+ Zn(OH)2: ZnO+  Fe(OH)2:...
Đề bàiĐọc tên của những chất có công thức hóa học ghi dưới đây:a) HBr, H2SO3, H3PO4, H2SO4.b) Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2c) Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2SO3, ZnS, Na2HPO4, NaH2PO4Phương pháp giải - Xem chi tiếta) - tên axit không có oxitên axit =...