Bài 37. Đặc điểm sinh vật Việt Nam


1.  Ghi chữ Đ vào Q ý trả lời đúng, chữ s vào ý trả lời sai.Ta nói sinh vật là thành phần chỉ thị của môi trường địa lí tự nhiên vìa) sinh vật ở nơi nào thì chịu...
Hoàn thành sơ đồ sau;Trả lời:Sinh vật VN phong phú đa dạng về:-         Thành phân loài-         Về gen di truyền-         Về kiểu hệ sinh thái-         Về công dụng của các sản phẩm sinh học.
Hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:Trả lời:
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những biểu hiộn và nguyên nhân sự giàu có về thành phần loài sinh vật Việt Nam.Trả lời: