Bài 37: Etilen


37.1.   Etilen là chấtA. có khối lượng riêng lớn hơn không khí.B. không màu, dễ tan trong nước,C. mùi hắc, ít tan trong nước.D. không màu, không mùi, ít tan trong nước.Trả lời              ...
37.2.   Có các chất sau:  CH4 ; CH3 - CH3 ; CH2 = CH2 ; CH2 = CH - CH3.a)  Chất nào tác dụng được với clo khi chiếu sáng?b)  Chất nào có thể làm mất màu dung dịch brom?c)  ...
Dẫn từ từ a gam mỗi khí CH4, C2H2, CH2=CH-CH3 vào ba bình tương ứng X, Y, Z chứa cùng một lượng dung dịch brom. Sau khi kết thúc thí nghiệm thấy dung dịch trong các bìnhA. X, Y, z...
Hỗn hợp A gồm CH4 và C2H4. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp Ạ (đktc) rồi cho sản phẩm đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy tạo ra 20 gam kết tủa. Hãy tính thành phần % thể...
37.5.   Chất hữu cơ X khi đốt cháy tuân theo phương trình hoá học:            aX + 302 -- > 2C02 + 2H20Hãy xác định công thức phân tử của X và viết phương trình hoá...
Dẫn 6,72 lít một hỗn hợp khí gồm hai hiđrocacbon mạch hở (không phải mạch vòng) qua dung dịch brom dư sao cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau thí nghiệm, thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom...
37.7.   Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử ngoài các liên kết đơn chỉ chứa một liên kết đôi. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít hỗn hợp X thu được 40,6  gam khí C02. Biết số...