Bài 37. Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng


C1. Trong trường hợp giao thoa sóng cơ, muốn cho tại điểm A có vân giao thoa, cực đại hoặc cực tiểu thì hiệu đường đi \(\left| {{d_2} - {d_1}} \right|\) phải thoả mãn điều kiện gì?Giải Trong trường hợp giao thoa...
Bài 3. Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóngA. Xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, hoặc khí.B. Chỉ xảy ra với chất rắn và lỏng.C. Chỉ xảy ra với chất rắn.D. Là hiện tượng đặc trưng của...
C2. Tính khoảng vân và vị trí các vân sáng bậc 1, bậc 2 đối với ánh sáng tím và đối với ánh sáng đỏ. Nêu nhận xét.GiảiKhoảng vân \(i\) là khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp hoặc...
C3. Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y- âng, khi bỏ kính lọc sắc ( tức là dùng ánh sáng trắng), ta thấy có một vạch sáng trắng ở chính giữa, hai bên có những dải màu như cầu...
Câu 1. Để hai sóng sáng kết hợp, có bước sóng  tăng cường lẫn nhau khi giao thoa với nhau, thì hiệu đường đi của chúng phảiA. Bằng 0.                                                                   B. Bằng \(k\lambda \) (với \(k = 0, \pm 1, \pm 2,...\)).C. Bằng \(\left( {k...
Bài 2. Khoảng cách \(i\) giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp trong hệ vân giao thoa, ở thí nghiệm hai khe Y - âng, được tính theo công thức nào sau đây?A.\(i = {{\lambda a} \over...
Bài 4. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, trên màn ảnh người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ mười ở cùng một một bên của vân sáng trung tâm là...
Bài 5. Hai khe trong thí nghiệm Y - âng cách nhau 3 mm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(0,6\mu m\). Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2 m. Hãy...