Bài 37. Luyện tập : Ankan và xicloankan


Kết luận nào sau đây là không đúng?A. Hầu hết các ankan có đồng phân mạch cacbonB. Ankan và xicloankan chỉ có liên kết đơnC. Trong phân tử ankan và xicloankan chỉ có liên kết đơn.D. Hầu hết các ankan...
Khi đốt cháy hoàn toàn ankan hoặc xicloankan thì tỉ lệ số mol \(C{O_2}\): Số mol \({H_2}O\) trong mỗi trường hợp có giá trị khoảng nào?Khi đốt cháy hiđrocacbon no X thu được khí cacbonic và hơi nước có tỉ...
Khi đốt cháy metan hoặc etan để đun sôi cùng một lượng nước từ cùng một nhiệt độ trong cùng áp suất thì trường hợp nào cần khối lượng lớn hơn? Biết khi đốt cháy 1 g metan và etan...
Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon, phần trăm khối lượng của cacbon.A. trong phân tử ankan và xicloankan đều tăng dần.B. trong phân tử ankan và xicloankan đều giảm dần.C. trong phân tử ankan tăng dần, trong phân tử...
Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào trong những cách sau đây?A. Nung natri axetat với vôi tôi xút.B. Crawckinh butan.C. Thủy phân nhôm cacbua trong môi trường axitD. Từ cacbon và hiđroGiải:Chọn đáp án...
Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan và xicloankan đi vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng nào?A. Màu của dung dịch bị nhạt dần, không có khí thoát ra.B. Màu của dung dịch không đổi.C. Màu...
Một loại khí gas dùng trong sinh hoạt có hàm lượng phần trăm khối lượng như sau: butan 99,4% còn lại pentan. Khi đốt cháy 1 mol của mỗi chất trên giải phóng ra một lượng nhiệt lần lượt bằng...
Đốt cháy 0,65 g một ankan, có nhiệt đốt cháy là 48 kJ/g, sinh ra một lượng nhiệt đủ để đun sôi 100 gam nước từ \({t^o}C\,lên\,{100^o}C\).Nhiệt độ của nước trước khi đun có giá trị sau đây?\(A.\,{30^o}C\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,B.\,{70^o}C\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\)\(C{.25^o}C\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;D.\,{40^o}C\)Biết rằng để...
Hoàn thành các phương trình hóa học sau:a) Butan tác dụng với brom tạo dẫn xuất monobrom (sản phẩm chính)b) Tác dụng hiđro của pentan tạo ra các anken tương ứng.Giải:\(\eqalign{ & a)\,C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_3} + B{r_2}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow C{H_3}\mathop {CH}\limits_|...
Hiđrocacbon no là những hiđrocacbon trong phân tửA. chỉ có liên kết đơn.B. chỉ có liên kết đôiC. chỉ có vòng no.D. có ít nhất một liên kết đôi.Giải:Chọn đáp án A